لوگو ها 1 300x300 - اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت پروتئین گستر سینا

آقای مهندس شاهرخ قبادیان - 2

آقای مهندس شاهرخ قبادیان

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)

نماینده شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع سینا

جناب-آقای-سامان-نصیری1

جناب آقای سامان نصیری

معاونت مالی اداری و عضو هیئت مدیره (موظف)

نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا

جناب آقای احسان خسروی

جناب آقای احسان خسروی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

جناب آقای روح االله حیدری

جناب آقای روح الله حیدری

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

نماینده پیوند تجارت آتیه ایرانیان

آقای مهندس یوسف نگهداری جعفر بگی

آقای مهندس یوسف نگهداری جعفر بگی

عضو هیئت مدیره (موظف)

نماینده شرکت ره نگار خاور ميانه پارس