لوگو ها 1 300x300 - اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره پروتئین گستر سینا
لوگو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

جناب آقای محسن هادی زاده

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)

نماینده شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع سینا

جناب-آقای-سامان-نصیری1

جناب آقای سامان نصیری

معاونت مالی اداری و عضو هیئت مدیره (موظف)

نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا

لوگو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

جناب آقای داوود کریمی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

پیوند تجارت آتیه ایرانیان

جناب آقای روح االله حیدری

جناب آقای روح الله حیدری

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

نماینده پیوند تجارت آتیه ایرانیان

لوگو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

جناب آقای حسین شاهدی

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

نماینده شرکت ره نگار خاور ميانه پارس