لوگو ها 1 300x300 - فرم استخدام

فرم استخدام سینا پروتئین

 • MM slash DD slash YYYY
 • مدرک تحصیلینام مرکزشهر مرکزاز تاریختا تاریخرشته تحصیلیمعدل 
  افزودن یک ردیف جدید
  از دکمه + در سمت چپ تصویر برای اضافه کردن استفاده نمایید
 • عنوان دورهنام مرکزشهر مرکزاز تاریختا تاریخامتیازملاحظات 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام زبانسطح خواندنسطح نوشتنسطح مکالمه 
  افزودن یک ردیف جدید
  برای تعیین سطح از کلمات ( قوی - متوسط - ضعیف )
 • آخرین سمتنام شرکتمدت سابقه 
  افزودن یک ردیف جدید